Konferensen Rötter arrangerades 30 september - 1 oktober 2016 hos Citykyrkan i Örebro.  Temat var "Tillbaka till Ordet och Anden".  Helgen var mycket uppskattat. Helgen arrangerades i samarbete med flera nätverk.

Viktiga ledardagar hos Trosgnistan i Runemo 22-24 januari.

 

Den här gången hade vi vår nationella ledarkonferens i Betelkyrkan i Runemo. Över hundra ledare och pastorer hade anmält sig till dagarna. Temat var profetiskt och apostoliskt ledarskap: Hut utvecklar vi ett andligt moget ledarskap i församlingarna.

 
Fredagskvällen inleddes av Hans Augustsson från Gamleby, församlingen Josua. Utifrån Israels folks historia, hjälpte Hans oss att se hur viktigt det är att se med Guds ögon på livet och på omständigheterna. Israels folk valde att bedöma situationen genom omständigheterna, dvs sina  egna ögon men också genom fiendens ögon. De var som gräshoppor i sina egna ögon och bedömde att de också var det i fiendens. Josua och Kaleb beskrivs som människor med ”en annan ande”. De hade trons ande och höll sig trofast till Guds Ord och löften. För att vi skall kunna gensvara till Guds vilja för våra församlingar och för vårt land behöver vi ha samsyn med Gud och inte låta omständigheterna styra och bestämma vad vi kan göra och vilka trossteg som vi kan ta.

Curt Johansson, pastor i Betel, talade om vikten av mognad hos församlingens ledarskap, men också behovet av hjälp från den helige Ande så att rätt personer avskils och insätts i olika funktioner och uppdrag. Vidare talade han om aposteln och profetens tjänst samt lade vikt vid det som sägs i Efesiebrevet 4, att tjänstegåvorna skall utrusta de heliga för att de skall kunna göra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp.

Hans Augustsson talade under lördagen om församlingens vision och hur den utrycker sig lokalt.Där församlingen finns förändras maktbalansen i andevärlden. Visionen och uppdraget från himlen krockar med människors vilja och människors tankar. Församlingen är den levande Gudens församling och därför är det mycket viktigt att bygga utifrån den himla mönsterbilden.  

Pastor Gunnar Bergling från församlingen Arken talade om verkningarna av Guds kraft och hur viktigt det är för Guds församling att inte vara okunnig om den andliga verkligheten. Att bygga på Guds Ord och inget annat är en förutsättning för att klara påfrestningar och frestelser.

Linda Bergling lyfte fram de profetiska Orden om den yttersta tiden och inspirerade ledare att förbereda sin församling för det som skulle komma.  Att inte fokusera på det negativa  utan vara trofasta och uthålliga i det uppdrag som vi fått från Gud: att predika evangelium, om Jesus. Mörker kommer över folk och länder men över Guds församling skall ett klart ljus gå upp. Guds församling behöver vara trogna Jesus i den svåra tid som kommer och bygga församlingarna starka i Ordet, Anden och i relationen med Jesus så att människor kan hitta hem till Gud.

 Många ledare gick fram på förbön och många sade att de uppskattade den avspända och varma andliga gemenskapen. Lördagskvällen avslutades med att alla fick gå igenom en böne- och krafttunnel.

 

 

 

 

 

 Rapport från Ledardagarna i Rosvik 29-31 maj 2015

 

I slutet av maj 2015 anordnade NNVK en ledarkonferens i Rosvik. Temat var Församlingen Sveriges framtid.

Vi hade välsignade dagar! Stor uppslutning från många olika församlingar i hela Norrbotten. Vi upplevde en härlig gemenskap, ett påtagligt andligt sug.  Röster som hörts av olika ledare är att man uppskattade mycket ärligheten hos talarna! Att man vågade tala om svårigheter i församlingsbyggandet samtidigt med en tro och stark förtröstan på Gud!

Monika och Hans Augustsson från Josua i Gamleby, Lennart och Rosie Åsberg från Kanal 10 och Ge det vidare, samt Linda och Gunnar Bergling från församlingen Arken talade.

Det som utmärker NNVK genomsyrade alla möten: Jesus i centrum, trohet mot visionen som kommit från himlen, utrymme för den Helige Ande, trohet mot Ordet samt genomskinlighet och transparens.

Talare under ledardagarna från höger Lennart och Rosie Åsberg, Linda och Gunnar Bergling, Monica och Hans Augustsson, Jan Zetterlund.

På fredagskvällen talade Linda Bergling om församlingen som Guds tempel, boning och åker. Att förstå församlingens plats och funktion genom Guds ögon. Hans längtan att få en palts i den här världen att uppenbara sig i, sitt namn, sitt hjärta och sina ögon.

Monika Augustsson betonade vikten av att vara torgen kallelsen. Att inte gå utöver det som Gud manat i den enskildes liv, ej heller i församlingens liv och tjänst. Det finns en mönsterbild.  Jesus är vårt exempel på hur man kan vara trogen visionen.

Hans Augustsson talade om Guds Kraft i församlingen. När den kraften får verka så demonstreras Guds rike i den har världen.

Förutsättningen för väckelse är inte alltid den stora mängden, de tillgängliga resurserna och gynnsamma omständigheterna.  Hans talade om att när lärjungarna träffades i övre salen innan andeutgjutelsen på pingstdagen så var de få. De var utan resurser. De var förkrossade i sina hjärtan. De var totalt beroende de av Gud.

Dessa tre fakturer är viktiga för vår tid: Få, förkrosselse och att stå förenade. Väckelse börjar alltid i individens hjärta och sedan i församlingen.

Lennart och Rosie Åsberg talade om vikten att vara en media missionär. De talare också om förlåtelse och förkrosselse. Att inte låta bitterhet stanna i hjärtan. Hur vi reagerar på det svårigheter som möter oss i livet kommer att avgöra vår framtid.

Gunnar Bergling undervisade om tjänstegåvorna, Andens nådegåvor och verkningar.  Om den Helige Andes närvaro i församlingens liv och uppdrag.

Många fick förbön för helande. På lördagskvällen fick alla i lokalen förbön och utrustning för tjänst.

Helgen uppmuntrade oss som arbetar i ledningsgruppen.  Vi fick feedback från många ledare och medarbetare. Vi fick höra att man längtar efter ledarsamlingar där man ger utrymme för den Helige Ande och förbön och betjäning.

Lovsång på ledardagarna i Rosvik.

 Ledardag om bibeltro

 

Guds ord och traditionen, var temat för en ledardag i församlingens Arkens lokaler. Ledardagen arrangerades av Nationellt nätverk för väckelsekristendom och dagens talare var Gunnar Bergling och Stefan Gustavsson.

Gunnar Bergling framhöll att andlig väckelse skapar hunger efter Guds ord.
Genom att utgå från Ordet och lyssna till Andens röst inom sig, kan var och en lära sig känna igen vad som är sanning. Den sanning vi ser i Guds Ord måste ha rätt att framhålla, menade Bergling. När bibelsanningar blandas upp med religionsfilosofi och traditioner, som inte är förankrade i Bibeln, måste vi våga säga ifrån.

 

Dagen inleddes av Arkens pastor Gunnar Bergling, som bekände en bibeltro han fått med sig från sina föräldrar som båda var uppväxta i Kina. Deras respektive föräldrar var lutherska missionärer, och upp-växta med tron på Bibeln, som en fast grund i livet. Det var en praktiskt tro som bar genom många ut-maningar och äventyr. Tidigt hade de lärt sig känna igen vad som var sanning och höll att lita på, och det arvet förde de vidare.

Reformationen ledde tillbaka till sanningen, då flera började fråga sig: vad står skrivet? Martin Luther satte fokus på att avlatshandeln och påvedömet inte har något stöd i Ordet. Bibeln gjordes tillgänglig på folks eget språk, så att var och en själv kunde ta till sig vad som står skrivet. Bergling kunde för egen del inte se någon lockelse i att bygga sitt liv på egna gärningar, eftersom Jesus redan fullbordat allt i vårt ställe. Att leva nära Jesus och förvandlas av honom borde följaktligen vara mera lockande. Frälsningen och försoningen som fullbordats genom Jesus Kristus behöver inte göras om eller förbättras genom nattvardsriter, olika fromhetsövningar eller skärseld.

Bergling hänvisade till det tillfälle då Israel drabbades av giftormar på grund av att de gjort uppror mot Gud. För att förbannelsen skulle upphöra gjorde Mose på Guds befallning en orm av koppar, som han hängde upp på en stång. Var och en som såg upp till ormen fick leva (se 4 Mos. 21:4-9). Men det dröjde inte så lång tid förrän Israels barn började tända offereld åt kopparormen. Denna dyrkan pågick ända tills kung Hiskia rev ner den, flera århundraden senare (2 Kung. 18:1-5). Det som vid ett bestämt tillfälle hade varit till hjälp för Israel, blev alltså till en avgud. Av detta drog Gunnar Bergling slutsatsen att det är Jesus som ska tillbedjas, inte helgon, avgudabilder, reliker och sakrament.

Gunnar Bergling ställde sig även tveksam till att ge Maria en roll som medlare. Katoliker tror i allmänhet att det går lättare att få kontakt med Jesus via hans mor. Men Bergling finner inget stöd i Bibeln för detta. Jesus är den enda medlaren mellan Gud och människor, enligt 1 Tim. 2:15. I ett annat sammanhang, fastslog Jesus att ”ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Ingenstans i Nya testamentet kan man finna att Jesus gav Maria en särställning, även om han respekterade henne som mor. Tvärtom när en kvinna i en folksamling ville upphöja Maria, så rättade Jesus henne och sa: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Gudsord och bevarar det" (Lukas 11:27-28). Vår räddning måste komma ovanifrån, Maria var en dödlig människa som vi. Vi måste komma tillbaka till Guds Ord, fastslog Bergling, och beklagade att katolsk lära inte uppmuntrar till enskild bibelläsning. När lärotradition och dogmer får samma auktoritet som bibelordet, kan det föra helt vilse.

 

Finns det ytterligare Guds ord?

Stefan Gustavsson, direktor för Svenska Evange-liska Alliansen (SEA), hade två innehållsrika se-minarier. Det första handlade om vad som egent-ligen kan räknas som Guds Ord. Gustavsson, fast-slog att apokryferna, som bland annat ingår i den katolska bibeln och i Bibel 2000, inte kan likställas med övriga bibelböcker. Han framförde övertygan-de bevis för detta. De böcker som ingår i den bib-liska kanon, växte gradvis fram och accepterades i efterhand som Guds Ord.

Flera bibelord citerades, bland annat av bibelförfattare som Josua och Petrus, som tidigt godkände Moseböckerna och Paulus brev som en del av Skrifterna (se Jos. 1:7; 24:26;

2 Petr 3:15-16). Författarna var kända i sin samtid och det de skrivit togs som Guds Ord.

Stefan Gustavsson framhöll att Gamla testamentet, som vi känner det, bejakades såväl av Jesus själv som av hans judiska samtid. De skrifter som ingår i Nya testamentet fungerade som en enhet redan på hundratalet e. Kr. De kriterier som finns på kanonisk skrift; är om skriften är:

-katolsk (i betydelsen allmän) – allmänt accepterad från början

-apostolisk – går tillbaka till, eller är sanktionerad av apostlarna

-trovärdig – stämmer med kristen lära

 

Gustavsson identifierade några problem med de 11 apokryfiska skrifterna (14 i vissa biblar):

- De ingick inte i Jesu bibel. Jesus citerade ur den kanon som var avslutad vid hans tid på jorden, och där inte apokryferna finns med.

-Apokryferna accepterades inte som Guds ord av judarna (ex vis historieskrivaren Josefus). Josefus skriver att dessa böcker inte hade samma värde bland judarna. Orsaken var att judarna ansåg att profetians ande försvunnit från Israel den tid då apokryferna tillkom.

- Apokryferna citeras inte direkt av apostlarna, det finns bara antydningar. Även om så skulle ha varit fallet vore det ändå inget bevis för att apokryferna skulle betecknas som helig skrift. I Nya testamentet citerar t ex Paulus hedniska skalder och filosofer i några sammanhang. Det upphöjde förstås inte dessa källor till Guds ord.

-Apokryferna accepterades inte heller av samtiden.

-De tidiga arameiska och syriska översättningarna av Gamla testamentet innehöll inte apokryferna.

 - Innehållet har inte samma tyngd som de kanoniska skrifterna, utan innehåller skruvade och metafysiska texter.

 

Sola Scriptura (Skriften allena)

I sitt andra föredrag behandlade Stefan Gustavsson detta begrepp, som var en av grundteserna i reformationen på 1500-talet. Allt som är sant är naturligtvis lika bra; den avgörande frågan är vad som kan betraktas som sanning. Varför är det då så viktigt att tillämpa principen Skriften allena? Stefan Gustavsson gav några skäl.

-Jesus och apostlarna hänvisade till Skriften, inte till en gradvis framväxande tradition.

-När Paulus överlämnar stafettpinnen till Timoteus fokuserar han på det som blivit Timoteus givet. ”Det du hört av mig…” (2 tim. 1:13). Timoteus ska i sin tur ge detta vidare till andra (2 Tim. 2:2). Han ska hålla sig till Ordet, de heliga skrifter som Timoteus kände sedan barndomen (2 Tim. 4:1-5; 3:14-17).

-Tron har en gång för alla överlämnats åt de heliga (Judas v. 3).

-Jesus var kritisk mot de tillägg som de judiska skriftlärda gjort till Guds Ord (Matt. 15:1-6).

- Vi ska bygga på apostlarnas och profeternas grund, med Kristus som hörnstenen (Ef. 2:20).

- Skriften ska vara det slutgiltiga korrektivet till all mänsklig felbarhet. Det är innehållet i Skriften (sanningens ord) som ska föras vidare (Jak. 1:18).

 

Stefan Gustavsson avslutade med några råd för att växa i kunskapen om Guds Ord:

-Hitta vanor och strukturer i vardagen för regelbunden bibelläsning.

-Var ödmjuk inför Skriften, och öppen för att lära mer.

-Ryck inte ut vissa ord ur sitt sammanhang, utan läs allt som en enhet.

 

Text och foto: Börje Norlén

Ledardag 5 november i Södermalmskyrkan

  • Ämnet "Tid för mönstring"

  • Panelsamtal och avslutande ord av Birger Skoglund

  • Röster från deltagande ledare