Visions deklaration

 

Detta nätverk är nationellt och är inte ägt av någon kyrka eller samfund utan tänkt att kunna betjäna Gudsrikets tjänare och tjänarinnor oavsett bakgrund och samfundstillhörighet. Det gemensamma övergripande syftet är att främja tron på karismatisk väckelsekristendom. Ledningsgruppen består av ledare och tjänstegåvor från olika sammanhang. 

Nationellt nätverk för väckelsekristendom har som syfte att:

  • Främja väckelsekristendom

  • Uppmuntra till karismatiska uttryck i det kristna troslivet

  • Ha Jesus i centrum

  • Ha Guds Ord i centrum

  • Verka för att olika tjänstegåvor ska bidra till att bygga den lokala församlingen så att den blir ett uttryck för Guds rike

  • Betona den helige Ande och Andens nådegåvor

  • Uppmuntra till personlig gemenskap med Jesus genom ett tydligt evangelium

  • Främja att Guds rike ska komma till uttryck i och genom den lokala församlingen